1ère rencontre de "Regards Sur la Chine" - Qingpu - Huacao - Hongqiao

Jeudi 21 octobre 10:00-12:00